Metadata 608

Aktualizace metadat: 21.03.2023
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Aktualizace metadat: 11.04.2016
Agro ecological zones in Europe. Source: FAO https://gaez.fao.org/pages/data-access-download
Aktualizace metadat: 22.09.2021
Field borders for Rostenice - Kucerov farm. Crop symbology.
Aktualizace metadat: 19.11.2021
Agroklimatické faktory, Vysočina
Aktualizace metadat: 11.05.2023
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Aktualizace metadat: 11.01.2016
Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); © AOPK ČR, 2014
Kontakt - metadata: Jan Votrubec, Aktualizace metadat: 28.08.2020
Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
Kontakt - metadata: Jan Votrubec, Aktualizace metadat: 28.08.2020
Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v an...
Kontakt - metadata: Jan Votrubec, Aktualizace metadat: 28.08.2020
Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.
Kontakt - metadata: Jan Votrubec, Aktualizace metadat: 24.11.2017
 1 / 61