Skip navigation
495X330___umava_jezero-laka05-aforti-it

PŘÍRODNÍ PARKY PLZEŇSKÉHO KRAJE (SOUČASNÝ STAV)

Přírodní parky se vyhlašují za účelem ochrany specificky utvářeného krajinného rázu s estetickými i přírodními hodnotami, které však nejsou takového významu, aby bylo nutné zřizovat pro ně zvláště chráněné území s přísným ochranným režimem. Přírodní parky zřizuje krajský úřad obecně závazným předpisem, v němž stanoví omezení takového využívání území, které by mohlo znamenat jeho zničení, poškození nebo narušení. Legislativně je tento institut ošetřen v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.