Metadata 553

Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Estampilla de tiempo: 2016-04-11
Agro ecological zones in Europe. Source: FAO https://gaez.fao.org/pages/data-access-download
Estampilla de tiempo: 2021-09-22
Field borders for Rostenice - Kucerov farm. Crop symbology.
Estampilla de tiempo: 2021-11-19
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Estampilla de tiempo: 2016-01-11
Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); © AOPK ČR, 2014
Contacto de Metadato: Jan Votrubec, Estampilla de tiempo: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
Contacto de Metadato: Jan Votrubec, Estampilla de tiempo: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v an...
Contacto de Metadato: Jan Votrubec, Estampilla de tiempo: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.
Contacto de Metadato: Jan Votrubec, Estampilla de tiempo: 2017-11-24
Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.
Contacto de Metadato: Jan Votrubec, Estampilla de tiempo: 2020-08-28
demo
Estampilla de tiempo: 2022-12-02
 1 / 56